Header-left
Header-right

Aktualności

Aktualności | Dolnośląski Bon na Innowacje

Dbni

W ramach projektu MMŚP może zlecić realizację usług o charakterze badań przemysłowych, bądź prac rozwojowych lub badawczo-rozwojowych  jednostce naukowej.

 

Projekt oferuje Przedsiębiorstwom następujące formy wsparcia:

-konsultacje i doradztwo udzielane w zakresie dot. m.in. wstępnej oceny możliwości dofinansowania Usługi, wpisywania się Przedsiębiorcy i jego pomysłu/problemu w warunki projektu, pomocy w poszukiwaniu kompetentnych zespołów naukowych do współpracy w ramach usługi,

-wsparcie w formie grantu przeznaczone na dofinansowanie usługi świadczonej na rzecz przedsiębiorcy przez jednostkę naukową.Usługa może obejmować:

 • audyt technologiczny , zdiagnozowanie potrzeb badawczych i technologicznych oraz pomoc w identyfikacji potrzeb wdrożeniowych, których realizacja nastąpi w ramach usługi badawczo-rozwojowej – do 5% otrzymanego grantu. Przedsiębiorca odpowiada we własnym zakresie za procedurę związaną z wyłonieniem wykonawcy odpowiedzialnym za przeprowadzenie audytu. Wartość audytu pomniejsza wartość dofinansowania usługi;
 • usługi badawczo-rozwojowe dotyczące wdrożenia albo rozwoju produktu lub technologii m.in.: opracowanie bądź udoskonalenie usługi lub wyrobu, wykonanie testów wdrożeniowych, wykonanie analiz przedwdrożeniowych, prowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu, np.:
 •                 opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji, przygotowanie prototypu doświadczalnego, zmian procesowych lub nowego projektu wzorniczego; usługa może obejmować: fazę badań przemysłowych lub prac rozwojowych;
 •                wykonanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych lub ulepszonych rozwiązań, a także wykonanie serii próbnej przed uruchomieniem produkcji masowej lub działalności handlowej.

 

 

Przedmiotem usługi mogą być badania przemysłowe, bądź prace rozwojowe lub badawczo-rozwojowe, których zakres wpisuje się w Dolnośląskie Inteligentne Specjalizacje (zgodne z dokumentem „Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska").

Wykonawcą usługi (świadczonej dla MMŚP w ramach bonu) może być wyłącznie jednostka naukowa określona w art. 2 pkt. 9a-f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96 poz. 615) prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe.

Wsparciem zostanie objętych 76 przedsiębiorstw.

Wysokość dofinansowania pojedynczej usługi realizowanej przez jednostkę naukową wynosi maksymalnie 73 815,00 zł i obejmuje 90% wartości netto usługi.

Pozostałe 10% wartości usługi oraz podatek VAT stanowi wkład własny przedsiębiorstwa. Grant udzielany w ramach projektu stanowi pomoc de minimis.

 

ZASADY APLIKOWANIA, REALIZACJI USŁUGI I JEJ ROZLICZENIA W RAMACH PROJEKTU

Uczestnictwo Przedsiębiorcy w Projekcie przebiega w ramach następujących etapów:

1. Złożenie przez Przedsiębiorcę formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej poprzez witrynę internetową Projektu

↓ 2. Ocena kwalifikowalności Przedsiębiorstwa (jeżeli pozytywna to)

↓ 3. Wybór Wykonawcy Usługi dokonywany przez Przedsiębiorcę

↓ 4. Złożenie Wniosku w formie papierowej

↓ 5. Weryfikacja formalna Wniosku

↓ 6. Weryfikacja merytoryczna Wniosku (jeżeli pozytywna to)

↓ 7. Decyzja o przyznaniu Grantu

↓ 8. Podpisanie Umowy z Przedsiębiorcą

↓ 9. Świadczenie Usługi przez Wykonawcę Usługi

↓ 10. Wystawienie przez Wykonawcę Usługi faktury/rachunku dla Przedsiębiorcy za wykonaną Usługę

↓ 11. Dokonanie płatności za wykonaną Usługę przez Przedsiębiorcę

↓ 12. Dostarczenie przez Przedsiębiorcę Wniosku o refundację

↓ 13. Weryfikacja formalna oraz merytoryczna Wniosku o refundację (jeżeli pozytywna to)

↓ 14. Wypłata Grantu

 

 

Nabór jest realizowany w okresie od 16 sierpnia do 31 grudnia 2017 roku

BIURO PROJEKTU

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ul. Walońska 3-5

50-413 Wrocław

Tel.: 71 776 91 77

E-mail: katarzyna.salamacha@umwd.pl

 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Szczawieńska 2

58-310 Szczawno-Zdrój

Tel.: 74 64 80 450

E-mail: bon@darr.pl


Logowanie


Rejestracja do AIP
   1. Wypełnij formularz online.
   2. Wydrukuj go
   3. Dostarcz do AIP
Logo

Szukaj


Facebook

Kontakt

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Adres

Politechnika Wrocławska
Plac Grunwaldzki 11
50-377 Wrocław

bud. D-21 pok. 105
tel. +48 71 320 43 82

email: inkubator@pwr.edu.pl